Criteria

Voor projecten die voor ondersteuning van de FISD in aanmerking komen, gelden geen geografische beperkingen. Wel moeten ze passen in de doelstellingen van de stichting.
Aan de hand van het businessplan van de ondernemer beoordelen we of onze hulp inderdaad nodig is en hoe veel hulp er is vereist. Ook beoordeelt de stichting in welke mate zij wil en kan bijdragen, en of er een realistisch systeem van aflossing kan worden afgesproken.

Vervolgens wordt het project getoetst aan de volgende criteria:
hefboomwerking van het ingebrachte vermogen;
maatschappelijk relevant;
beheersbaar;
bij voorkeur met fondsaantrekkende werking;

De hefboomwerking ontstaat als een borgstelling of kleine lening kan leiden tot reguliere financiering of donaties van derden. Projecten in zogenaamde lage kostenlanden, dus waar per euro een hoger (maatschappelijk- of milieu) rendement kan worden gerealiseerd, behoren ook tot deze categorie.

Het bestuur hecht belang aan maatschappelijk relevante projecten. Naast de duurzaamheid en economische aspecten kunnen dus bijvoorbeeld ook sociale en culturele aspecten meewegen in de beoordeling van een project. Zo is een project dat naast de beoogde milieuverbetering ook de leefomstandigheden voor de bevolking verbetert, een extra kansrijk project.

Een project moet bovendien goed beheersbaar zijn: goed management moet op termijn het gewenste resultaat opleveren. Een project komt pas voor beoordeling in aanmerking als de inhoud van het projectvoorstel als voldoende wordt beschouwd.

Fondsenwerving kan de continuïteit en de omvang van het werk van de FISD bevorderen. Daarom worden bij voorkeur projecten met een interessante publicitaire waarde geselecteerd. De uitstraling zal werving van nieuwe fondsen vergemakkelijken.

Op al deze criteria beoordeelt het bestuur van de FISD de projecten. Een project wordt alleen bij unanieme stemmen goedgekeurd. Komt het ondernemingsplan overeen met de doelstellingen en de criteria van de FISD, dan wordt passende steun geboden. Daarbij maakt de stichting afspraken over de wijze van rapporteren over de resultaten ven het project.