De FISD

Deskundig en ervaren
Initiatieven die bijdragen aan een duurzamer samenleving, oogsten over het algemeen veel waardering. Toch ontberen ze even zo vaak de ondersteuning die nodig is om daadwerkelijk van de grond te komen. De Foundation for International Sustainable Development (FISD) speelt hier op in door ondernemers te voorzien van deskundig advies én van risicodragend (start)kapitaal. Daarbij maakt de FISD dankbaar gebruik van haar uitgebreide netwerk en ervaring in de sectoren afval, duurzaamheid en energie.

De FISD wil een duurzamer samenleving bevorderen. Daarom ondersteunt de stichting ondernemers die investeren in duurzaamheid, waar ook ter wereld, met relatief goedkope leningen. Ook verstrekt de FISD risicodragend kapitaal door in projecten deel te nemen.

De FISD is een autoriteit op het gebied van afval, duurzaamheid en energie. Bovendien kan zij snel en pragmatisch projecten beoordelen, dankzij haar deskundigheid in de beoordeling van bedrijfsplannen. Ook haar ervaring met fondsenwerving en cofinanciering staat garant voor een stabiel partnerschap.

Zo vormt de FISD een steun in de rug voor ondernemers die bij andere kapitaalverstrekkers (nog) geen financiering kunnen krijgen. Bijvoorbeeld omdat deze kapitaalverstrekkers het risico van de activiteit te hoog achten, of omdat deze onvoldoende deskundig zijn om initiatieven op het gebied van duurzaamheid adequaat te kunnen beoordelen.

Missie en visie
De FISD is een initiatief van de huidige drie bestuursleden, ontstaan na de periode waarin ze zich gezamenlijk hadden ingezet voor een bedrijf dat op milieuvriendelijke wijze koelapparatuur ontmantelde. Betrokken als ze zijn bij de stimulering van een duurzame samenleving besloten ze de opgebouwde reserves van het bedrijf hiervoor aan te wenden. Dit doen ze door ondernemers te helpen bij het stichten van economisch zelfstandige ondernemingen. Ondernemingen, die bijdragen aan duurzaamheid, én die de potentie hebben het geïnvesteerde kapitaal op termijn te kunnen aflossen.

In de visie van de FISD kan zij aan deze missie het beste invulling geven door het beheren van een 'revolving fund'. Dit betekent dat behalve het rendement uit de ondersteunde duurzame activiteiten, ook inkomen uit andere bronnen kan worden gegenereerd. Met deze opbrengsten zal het fonds ten minste haar middelenniveau op peil kunnen houden.

Doelstellingen FISD
Voorop staat dat alle activiteiten een bijdrage leveren aan een duurzamer samenleving in de ruimste zin des woords. Daarbij streeft de FISD ernaar met eenderde van haar vermogen te participeren in dit soort activiteiten en bovendien een jaarlijkse vermogensgroei te realiseren die tenminste gelijk is aan de inflatie.

In de eerste plaats waakt de FISD - als fondsbeheerder - over een goed evenwicht tussen risico en rendement. Al haar andere activiteiten worden in de vorm van projecten uitgevoerd. Dat kan uiteenlopen van fondsenwerving, initiëren en ontwikkelen van 'eigen projecten', tot participatie in nieuwe of bestaande activiteiten